21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ސަމާލު ކަމަށް

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިއު ޔޯކަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބައްދަކު ކުރެއްވި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ލީޑަރެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ގެންނަވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
އދ. މަޖިލީހަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އެމެރިކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 54
އދ. އަށް މިފަހަރު ވެސް ރައީސް ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެން ބާއްވާ ތިން ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016
އދ.ގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ޗެއާގެ މަގާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޒްރޭލަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖޫން 14) - އދ.ގެ 71 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި އެ ޖަމާއަތުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ޗެއާގެ މަގާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޒްރޭލަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.